Lesregelement

1. Een lesuur duurt 60 minuten (inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen. De selectietraining duurt 90 minuten. In deze 90 minuten zit ook een pauze van 15 minuten voor de trainer.
2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
3. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van Top Tennis en Padel Service.
4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van Top Tennis en Padel Service dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
5. Er wordt in principe geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschool vakanties. In de andere basisschoolvakanties kan les gegeven worden afhankelijk van de locatie. Inhaallessen die uitvallen i.v.m officiële feestdagen, kunnen in vakanties worden gepland.
6. Lesdata kunt u vinden op de pagina van de vereniging op onze site.
7. Wanneer in een serie van lessen een les door slechte weersomstandigheden (regen sneeuw of vorst) uitvalt, haalt de trainer de eerste les in, komt de tweede regen les voor rekening van de leerlingen, wordt de derde regen les door de trainer ingehaald, komt de vierde regen les voor rekening van de leerlingen (tot een maximum van 3 lessen). Voor een cursusduur van 11-16 lessen gelden maximaal 2 inhaallessen. Voor een cursusduur van 10 lessen of minder geldt maximaal 1 inhaalles. Inhaallessen worden in principe gepland aansluitend aan de cursus, of bij beperkte beschikbaarheid in vakanties of weekenden. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan Top Tennis en Padel Service besluiten om inhaallessen te geven in de vorm van een clinic(s) Deze kunnen eventueel gepland worden in weekenden tijdens de cursus. Een geplande inhaalles, die door het weer uitvalt, zal worden ingehaald tot het maximum aantal inhaallessen is bereikt.
8. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de club of de trainer.
9. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.
10. Wanneer door het COVID-19 virus het volgen van tennislessen niet mogelijk is door een (intelligente) lock- down is er een eigen risico van 4 lesweken die voor rekening komen van de leerling. Lessen die na 4 lesweken uitvallen zal restitutie op plaatsvinden. Trainers zullen er alles aan doen om deze lessen zo goed mogelijk in te halen of middels events te compenseren. 
11. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. De incasso van het lesgeld zal ongeveer 2-4 weken na aanvang van de cursus plaatsvinden. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting, tenzij er mondeling een alternatieve dag/tijd overeengekomen is met de cursist.
12. Recht op deelname aan een cursus van Top Tennis en Padel Service ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het cursusgeld.
13. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan via Ideal (zie bevestigingsmail lessen) of eventueel via een incasso. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal € 7,50 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso. Bij het uitblijven van een betaling via IDEAL wordt bij het sturen van een 1e herinnering het verschuldigde bedrag nog niet verhoogd maar bij een 2e herinnering worden er € 7,50 administratiekosten berekend bovenop het lesgeld, bij de 3e herinnering nogmaals € 15,00 waarna, bij het uitblijven van de betaling van het lesgeld binnen de gestelde termijn, het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
14. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
15. Zowel de tennis- als padellessen worden door de tennisschool middels een automatische incasso bij de deelnemers in rekening gebracht. Hiertoe dient iedereen die lessen wil volgen middels het inschrijfformulier een digitaal akkoord op te geven. Per vereniging hanteren wij andere afspraken omtrent facturering. Zie hiervoor het inschrijfformulier van uw vereniging.
16. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
17. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Na bevestiging van de lesdag/lestijd, kunt u zich niet meer terugtrekken. Terugtrekkingen binnen de gestelde termijn, dienen schriftelijk per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
18. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
19. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt maximaal 50% restitutie van lesgeld over de gemiste lessen.
20. Gemiste lessen als gevolg van incidenteel ziek, geblesseerd zijn of andere redenen, kunnen worden ingehaald binnen een andere groep.
21. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze alleen in overleg en met goedkeuring van de trainer ingehaald worden.
22. In geval van langdurige afwezigheid door ziekte of blessure is het mogelijk om een tegoedbon voor de gemiste lessen aan te vragen of 50% van het totaalbedrag van de gemiste lessen terug te krijgen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, en er dient een doktersverklaring of verklaring van de fysio te worden meegestuurd. Aanvraag dient direct na ontstaan van blessure of ziekte aangevraagd te worden via een mail naar info@top-tennisservice.nl middels onderwerp: Aanvraag restitutie/cadeaubon. Het aantal lessen van de tegoedbon wordt berekend vanaf het moment dat deze schriftelijk is aangevraagd.
23. Een tegoedbon is een extra service voor het inhalen van gemiste lessen. Deze tegoedbon is in overleg met de trainer ook overdraagbaar aan derden. De gemiste lessen kunnen in overleg met de trainer worden ingehaald in de cyclus waarin de blessure of ziekte plaatsvond, of in de cyclus daarna. De waarde van de gemiste lessen kan nooit verrekend worden of in mindering gebracht worden bij volgende cursussen. Ook kunnen er geen rechten aan de tegoedbon worden ontleend.
24. Bij minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld en/of aantal lessen naar rato aangepast worden.
25. De directie van Top Tennis en Padel Service behoudt zich het recht voor om met goedkeuring van het bestuur van de vereniging cursisten te weigeren tot deelname aan de aangeboden lessen.  
26. De directie van Top Tennis en Padel Service evenals de trainer op de baan is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures die tot stand komen tijdens de les.
27. De website van de tennisschool wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Top Tennis en Padel Service streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Top Tennis en Padel Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Top Tennis en Padel Service is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.
28. AVG: De directie van Top Tennis En Padel Service zal de gegevens van leerlingen zorgvuldig bewaren en uitsluitend gebruiken voor:

  • de afwikkeling van de automatische incasso’s
  • Informatie voorziening rondom lessen

Indien deelnemers niet meer deelnemen aan een vervolgcyclus of zich uitschrijven zal binnen 1 maand de gegevens van desbetreffende deelnemers worden verwijderd. 

29. Deze voorwaarden zijn op vrijdag 27 januari 2023 voor het laatst gewijzigd.

toptennisservice logo

Padel voor bedrijven:


Login to your account

toptennisservice logo

Inschijfformulier:


Login to your account